Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

İletişim Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
İletişim duygu, düşünce ya da bilgilerin bireyler, gruplar ve toplumlar arasında akla gelebilecek her türlü yolla (söz, yazı, görüntü, hareketler vb.) karşılıklı olarak aktarılmasıdır.

* İletişimin amacı anlaşılmaktır.
İletişim Nedir ? (Özet) : Bir tanıma göre iletişim : "Genel olarak insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak ele alınmaktadır." Diğer bir tanıma göre bizim başkalarının başkalarının bizi anlaması sürecidir.

En güncel ve geniş tanım Doğan Cüceloğlu'ndan gelmiştir. Cüceloğluna göre iletişim "İletişim iki birim arasında birbirleriyle ilişkili mesaj alışverişidir." Bu tanıma göre "birim" den kasıt insan, hayvan, makine dir ve iletişimin sadece insanlar arasında olmadığına işaret eden en güncel tanımdır.

Wikipedi ise daha bilimsel bir tanım yapmıştır. "İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir."

İletişim Nedir (Detay) :

İletmek sözcüğünden türeyen İletişim kelimesi, en az iki haber alma nesnesinin birbiri ile bağlantı kurması işlemidir. Haber alma nesneleri çok çeşitlidir. Bu nesnelerin yerine insan dahi konabilir. Nesneler bir elektronik cihaz olabildiği gibi, hayvan veya görünmesi ancak başka şartlara bağlı olan varlıklar da olabilir.

İletişimin ögeleri

İletişimi açıklamak için altı temel öge kullanılır:
Kaynak (Gönderici)
Alıcı (Hedef)
İleti (Mesaj)
Bağlam (Ortam)
Dönüt (Geri bildirim)
Kanal (Araç)

Gönderici, duygu düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluklara denir. Alıcı, iletilen sözü alan kişiye veya topluluğa denir. Aynı şekilde ileti, gönderici ile alıcı arasında aktarılmakta olan duygu, düşünce ya da isteğe denmektedir. Bu temel iletişimin gerçekleştiği ortama bağlam; gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekline kanal denmektedir. Eğer varsa iletiye verilen her türlü yanıt da dönüt olarak adlandırılmaktadır. Eğer sistemde bir tür şifreleme söz konusuysa ve konuşan iki kişinin birbirini anladığı seslerden oluşan ve belli kuralları olan her doğal dile de kod denir..

İletişim çeşitleri

Dille gerçekleştirilen iletişim
Yazılı iletişim
Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim
Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim
Simgelerle gerçekleştirilen iletişim
İletişim araçlarıyla kurulan iletişim

İnsanlar arasındaki İletişim Nedir? şeklindeki bir soruya cevaben, insanlar arasındaki duygu, düşünce ve bilgilerin “her türlü yolla” başkalarına bildirimi anlamına gelmektedir. Her türlü yol olarak üzerini işaretlediğimiz yöntemler yine yukarıda sayıldığı gibi elektronik cihazdan öte; insanlar arası diyaloglar, tartışma ortamları ve hatta tensel temas (tokalaşma, sarılma ve diğerleri) bile bir iletişim yolu (yöntemi) olabilmektedir. Bir çocuğun ağlaması da yine aynı şekilde iletişim yollarından sadece 1 tanesidir.

1-Kişi içi iletişim

Bir insanın düşünmesini, duygulanmasını, kişisel ihtiyaçlarının farkına varmasını, iç gözlem yapmasını, rüya görerek kendi içinden mesaj almasını ya da kendine sorular sorarak bunlara cevaplar üretmesini bir iç iletişim sayabiliriz. Karşı karşıya gelen iki insan arasında gerçekleşen iletişimin benzeri, tek bir insanın içinde de gerçekleşmektedir. İnsanlar kendi içlerinde bir takım mesajlar üreterek ve bunları yorumlayarak kişi içi iletişimde bulunurlar.

2-Kişiler arası iletişim

Genel bir tanımla kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere kişiler arası iletişim denir. Karşılıklı iletişim içinde bulunan insanlar, bilgi sembol üreterek, bunları birbirine aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler. Kişiler arası iletişimde gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekan birliği vardır. Bence bir iletişimin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için şu üç ölçütün gerekli olduğunu belirtmeliyim;

A. Kişiler arası iletişime katılanlar, belli bir yakınlık içinde ve yüz yüze olmalıdır.
B. Katılımcılar arasında tek yönlü değil karşılıklı mesaj alışverişi olmalıdır.
C. Söz konusu mesajlar sözlü ve sözsüz olmalıdır.

Kişiler arası iletişim türleri de sözlü iletişim ve sözsüz iletişim olmak üzere ikiye ayrılır.

a.Sözlü İletişim: Sözlü iletişimler dil ve dil ötesi olmak üzere iki alt sınıfa ayrılmaktadır. İnsanların karşılıklı konuşmaları ve hatta mektuplaşmaları “dille iletişim” olarak kabul edilmektedir. Dille iletişimde kişiler ürettikleri bilgileri birbirlerine ileterek anlamlandırırlar.

Dil ötesi iletişim sesin niteliği ile ilgilidir; ses tonu, sesin hızı, sesin şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar ve benzeri özellikler, dil ötesi iletişim sayılır. Dille iletişimde kişilerin ne söyledikleri, dil ötesi iletişimde ise nasıl söyledikleri önemlidir.

b.Sözsüz İletişim: İletişim denilince kimilerinin aklına sadece sözlü iletişim, yani konuşulan dil aracılığıyla kurulan iletişim gelmesine karşın, iletişim sözsüz olarak da kurulabilir. Aynı ortamda birbirlerini algılayan kişiler hiç konuşmasalar bile bakışlarıyla, vücutlarının duruşuyla, aralarında bıraktıkları mesafeyle birbirlerine mesaj yollar ve sözsüz bir iletişim kurarlar. İletişime giren kişilerin birbirlerini doğru olarak anlayabilmeleri için hem gönderilen sözlü mesajların içeriğine, hem de sözlü mesaja eşlik eden beden diline, yani kişinin yüz ifadesi, jest ve mimikleri gibi görsel ipuçlarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Beden Dilimiz Jestler: Mimikler oturuş duruş gibi çeşitli tavırlarla kendini ortaya koyar. İnsanlar arası iletişimde bireyin durumuna ilişkin değerlendirmelerini taşıyan bu aracılara sözsüz mesajlar denir. Sözsüz mesajlarla yapılan bu anlatım biçimine de sözsüz iletişim denir.

Sözsüz mesajlar insanın evrimsel gelişimindeki ilk anlatım biçimidir.
Şu halde bizler iletişim kurarken jestlerimizi, mimiklerimizi, sesimizin tonunu vb. sözel olmayan elemanların iletişimdeki yeri ortalama % 10 olan sözcükleri güçlendirmek, daha anlamlı kılmak için kullanmaktayız. Başka bir söyleyişle, gönderdiğimiz mesajlar söylediklerimizden çok daha fazla olabilmektedir.

Yüz ve Beden İfadeleri: İnsan bedeninin en dikkat çeken yeri yüz, yüzde ise en çok dikkat çeken yer gözlerdir. İki insan arasındaki gerçek iletişim göz göze gelmekle başladığından gözlerin ve bakışın büyük bir anlam ve önemi vardır. Bir kimse gözünüze bakıyorsa size ilgi duyuyor demektir. Karşısındaki insan yada nesneye ilgi duyan insanın göz bebekleri açılır. Öte yandan bir kimse gözünü gözünüzden kaçırmakla, sizden bir şey saklamak durumunda olduğunu ifade edebilir. Bu nedenle karşısındakini etkilemek isteyen insanlar gözlerinin içine bakarak konuşurlar.

Jest ve Mimikler: Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı mimikleri baş, el, kol, bacak ve bedenin kullanımı da jestleri oluşturur. Jest ve mimikler esas ve ikincil olarak ikiye ayrılır.

Esas jest ve mimikler, düşünce ve duygularımızı destekleyen, onları somutlaştıran hareketlerimizdir. Örneğin sohbet sırasında göz kırpma, başı sallama, kolları açma gibi işaret ve hareketler iletmek istediğimiz ve programladığımız bir mesajı içeren jestlerdir. Öte yandan kendiliğinden gelen ve hiç beklemediğimiz bir anda esneme yada hapşırma gibi anlarda bile jest söz konusudur.

Esas jest ve mimikler;
a. Biyolojik kökenli, ve temel duyguları dile getiren anlatım jest ve mimikleri,
b. Gelenek ve göreneklere göre olması gereken davranışların oluşturduğu toplumsal jest ve mimikler,
c. Bir öykünmeyi yada tanımlamayı yansıtan mimik jestler olarak üçe ayrılır.

Anlatım jest ve mimikleri özellikle yüz ifadelerinde ortaya çıkan, biyo-psikolojik kökenli temel duyguları dile getiren hareketlerdir. Mutluluk, korku, öfke, şaşkınlık, üzüntü ve tiksinti duyguları ile ilgili bu hareketler hemen hemen tüm insanlarda ortaktır.

Baş Hareketleri: başın yukarı, aşağı yönlere ve yanlara olan hareketleri söz konusudur. İnsan kendisine yakın bulduğu yada görüşüne yakın görüş belirten kişilere doğru başıyla hafifçe yakınlaşır, uzak bulduğu yada kendisininkinden farklı görüşler belirten kişilerden başıyla hafifçe uzaklaşır. Bu küçücük hareket insanın gerçek duygularını ortaya koyması açısından büyük önem taşır.

Başın bu anlatım jestlerinin bedenin merkezinin duruşu ile birlikte değerlendirilmesi daha doğru bir fikir verir. İnsanın şematik baş jestleri oldukça çeşitlidir. Şematik jestler arasında en çok kullanılan evet ve hayır jestleridir.

Yapılan araştırmalar başın yukarıdan aşağıya doğru sallanma hareketinin evet anlamına geldiğini, sağa ve sola sallanma hareketinin ise hayır anlamında algılandığını ortaya koymuştur. Bundan başka başın şematik jestleri ile çok küçük hareketlerle karşımızdaki insanları cesaretlendirici, destekleyici yada reddedici mesajlar veriniz. Bu kısa mesajlar insan ilişkilerinde büyük önem taşırlar.

Geçmişten Günümüze İletişim Araçları

” M.Ö 3000 civarında Mısırda HİYOROGLİF adı verilen yazı sistemi bulundu. Bu yazılar insan hayvan ve eşya şekillerinden ve bazı sembollerden oluşmaktaydı
” M.Ö 1300 Civarında Mezopotamyada ( Bugünkü Suriye ve Irak toprakları) ilk alfabenin kullanıldığı bilinmektedir.
” M.S 1045 Mısırlılar tarafından bulunan papirus adlı kağıdı geliştiren çinde ilk kez Pi CHENG adlı mucid matbaa harflerini icad etmiş ve kitap basmıştır. Daha sonraları 1645Avrupada Guttenberg adlı mucit matbaa makinasını icad etmiştir.
” 1820 yılında Danimarkalı OERSTED adındaki bilim adamının elektromanyetik akımı keşfetmesiyle günümüzde kullanılan modern iletişim araçlarının temel çalışma prensipleri doğmuştur.
” 1826 da günümüzde en yaygın iletişim araçlarından biri olan Fotoğrafı Fransız NIEPCE tarafından bulmuştur.
” 1936 da İngiliz Cooke ve arkadaşı elektrikli telegrafı icad ettiler.
” 1843 de Amerikalı li bilim adamı kendi adı olan ve (.) ve (-) lerden oluşan MORS alfabesini icad etmiştir. Böylece Fransızcada Uzaktan yazma denilen Tele-Graph : Telgraf aleti herkes tarafından kolay kullanılır hale gelmiştir.
” 1867 yılında Amerikalı politikacı ve mucit SHOLES ilk daktilo makinasını icad etmiştir.Bu makina yazıyla iletişimde devrim yaratmıştır.
” 1876 Yılında Amerikada sağırlar okulunda öğretmenlik yapmakta olan ve bu arada ses üzerine araştırmalar yapan İskoçya asıllı araştırıcı A.Graham BELL elektrik telleri üzerinden ilk insan sesini iletmeyi başarmış ve bu aletin adına Tele-Phone : Telefon yani uzaktan konuşma adını vermiştir. BELL ile yardımcısı Watson arasında 10Mart 1876 da odadan odaya gerçekleşen bu buluş modern iletişimin başlangıcı sayılmaktadır.
” 1877 yılında Amerikalı araştırmacı EDİSON FonoGraf denilen ve ses kaydetmeye yarayan ilk aleti icad etmiştir. İlk kez köpeğinin sesini kaydettiği bu cihaz günümüzde kasetçalarların ve CD çalarların temelini yaratan buluş olmuştur.
” 1894 de Fransız LIMUERE kardeşler İlk sinama makinasını icad etmişlerdir. Böylece görüntünün kayıt edilmesi, saklanması ve yeniden gösterilmesi imkanlı hale gelmiştir. Bu buluş iletişimde devrim sayılmaktadır.
” 1896 yılında İtalyan MARCONİ ilk mors alfabesiyle yaptığı Radyo yayınını başarmıştır. ( daha sonra 1901 de ilk okyanus aşırı radyo yayını yapılmıştır . 1907 Yılında ise kanadalı FESSENDEN adındaki bilim adamı insan sesiyle ilk radyo yayınını yapmıştır.)
” 1922 yılında KORN adlı Alman bilim adamı elektrik tellerinden fotograf gönderebilen ilk fax makinasını icad etmiştir.
” 1926 yılında Logie BAİRD adındaki iskoçyalı bilim adamı insan yüzünün görüntüsünü radyo dalgalarıyla çok uzaklara gönderebilen ve Tele-Vision: Televizyon denen ve uzaktan görme anlamına gelen aleti icad etmiştir.
” 1936 yılında İngilterede İlk kez siyah beyaz TV yayınları BBC tarafından başlatılmıştır.
” 1938 yılında CARLSON adındaki Amerikalı bilim adamı PhotoCopy :Fotokopi cihazını icad etmiştir.
” 1946 yılında Amerikalı J.ECKERT ve arkadaşı MAUCHLY adlı bilim adamları askeri amaçlı hesaplar yapmak için dünyanın ilk bilgisayarını icad etmişlerdir. ENİAC adını verdikleri bu bilgisayar 30 ton ağırlığında ve 4 apartman dairesi büyüklüğünde olup içinde 18 000 elektronik tüp (Lamba) bulunmaktaydı. Bu alet günümüzde kullanılan modern bilgisayarların babası sayılmaktadır.
” 1962 yılında Amerikalılar dünyanın ilk iletişim uydusu olan TELSTAR’ı uzaya fırlatmışlardır. Bu uyduyla kıtalar arası Telefon konuşmaları Telefax Telex haberleşmeleri ve TV -Radyo yayınları yapılması olanaklı hale gelmeiştir
” 1970 li yıllarda Amerikada üniversiteler arası bilgi iletişiminde kullanılmak üzere ARPA denilen yeni bir iletişim sistemi gerçekleştirilmiştir. Bu sistemle ayrı şehirlerdeki bilgisayarların birbirlerine bağlanabilmeleri mümkün olmuştur. 1974 de bu iletişime standart getirilmiş ve adına TCP/IP protokolu denmiştir. Ayni yıllarda Amerikada IBM şirketi bilgi depolamada ve bunun farklı makinalarda kullanılmasını sağlayan ve Floppy denilen disketleri acad etmiştir.
” 1981 Amerikada IBM şirketi İlk kişisel bilgisayar denilen ve bugün iletişimde devrim sayılan ve PC adını verdiği bilgisayarı üretmeye beşladı.
” 1982 de Hollandalı PHİLİPS ve Japon SONY şirketleri Compact Disk (CD) denilen aleti üretmişlerdir Bu cihazlar çok düşük seviyeli LAZER ile çalışmaktadırlar
” 1983 de Amerikalı MikroSoft firması günümüzdede hala kullanılmakta olan ve iletişimde çığır açan Windows adını verdiği yazılım sistemini icad etmiştir.
” 1985 yılında amerikada kullanılmakta olan ARPA iletişim sisteminin adı INTERNET adıyla değiştirilmiştir. İnternet bilgi otobanı anlamına gelmektedir.
” 1990 yılında yaşadığımız çağa adını veren ve iletişimde bu gün son nokta olan WWW yani world Wide Web icad edilmiştir.

İletişim Araçları

* Bilişsel iletişim araçları
Sanal ortamda, bilgi teknolojilerini kullanılarak gerçekleştirilen, bireysel veya toplu iletişim araçlarıdır. Örneğin e-postalar, formlar, chat’ler, messenger’lar,web kamera’lar, bloglar, vb.

* Görsel-İşitsel iletişim araçları
Göz ve Kulağımıza hitap eden, multimedya teknolojilerini kullanan, iletişim araçlarıdır. Örneğin tv, sinema, radyo, vb.

* Telekomünikasyon iletişim araçları
Göz ve kulağa hitap eden, elektrik, elektronik / elektromanyetik, optik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilen iletişim araçlarıdır. Örneğin telefon, cep telefonu, fax, telex, vb.

* Kali-Grafik iletişim araçları
Yazı ve çizi ile oluşturularak formatlandırılan ve basım – yayım araçları ile yapılan iletişimdir: Gazeteler, dergiler, afişler, el ilanları, tabelalar, mektuplar, notlar, kitaplar, vb.

* Organizasyon iletişim araçları
Ekipler aracılığıyla gerçekleştirilen , kişi veya topluma aktarılacak mesajları tanıtım – eğlence – eğitim – gezme – tüketme adına ileten etkinliklerin sağladığı iletişimin araçlarıdır: Fuarlar, event marketing konserleri, defileler, konferans, vb.

* Sanatsal iletişim araçları
İster plastik, ister estetik olsun her türlü sanat faaliyeti veya sanatcı ile sağlanacak iletişimin araçlarıdır: Dans, resim, müzik, şarkı, sergi, konser, tiyatro, defile, heykel, seramik, animasyon, vb.

Ayrıca sportif iletişim, özürlü iletişimi, politik iletişim, kültürel iletişim, psikolojik iletişim araçları da sayılabilir.


İletişim Resimleri

 • 1
  İletişim Nedir 3 yıl önce

  İletişim Nedir

 • 1
  İletişim Nedir 3 yıl önce

  İletişim Nedir

 • 0
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

İletişim Sunumları

 • 3
  Önizleme: 1 ay önce

  Etkili İletişim Nedir?

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  İLETİŞİM ŞENKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİMURAT AKINCIPSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN

  2. Sayfa
  İÇERİKİletişim nedir ?İletişimin öğeleriKişilerarası iletişimİletişimin sınıflandırılmasıİletişim engelleriİletişim becerileriKendini açmaSağlıklı iletişim için önerilerOkullarda iletişim

  3. Sayfa
  İLETİŞİM NEDİR ?

  4. Sayfa
  İletişim, tüm örgütsel etkinliklerin gerçekleştirilmesinde rol oynayan temel süreçlerden birisidir.İletişim, evrensel bir deneyimdir. En temel tanımı ile iletişim, insanın kendini, duygu ve düşüncelerini, gereksinimlerini anlatma ve başkalarını anlama yoludur

  5. Sayfa
  İLETİŞİMİN ÖĞELERİ

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  KİŞİLERARASI İLETİŞİM

  8. Sayfa


  9. Sayfa
  KİŞİLER ARASI İLETİŞİM NEDİR?İletişim iki birim arasındaki bilgi, duygu, düşünce alışverişidir.İletişim karşılıklı etkileşim sürecidir.“İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar” atasözümüzde kişiler arası iletişimin önemini vurgular.Kişilerarası İletişim; yaşamı zenginleştiren ya da fakirleştiren olay.”(Dökmen, Ü)

  10. Sayfa


  11. Sayfa
  İLETİŞİM TÜRLERİ:1. Sözel iletişim2. Sözel olmayan iletişim

  12. Sayfa


  13. Sayfa
  İLETİŞİM ENGELLERİ

  14. Sayfa
  YARGILAMAK, ELEŞTİRMEK, SUÇLAMAK;“Sen zaten tembelin tekisin”,”zaten başarsaydın şaşardım.SINAMAK, SORGULAMAK, SORU SORMAK,:*“Neden?....Kim?.....Sen ne yaptın ? Nasıl ? EMİR VERMEK, YÖNLENDİRMEKAD TAKMAK, ALAY ETMEK

  15. Sayfa
  Kişilerarası Çatışmaların BaşlangıçNedenleriFarklı biliş,Algı,Duygu,Bilinç dışı ihtiyaçlar,İletişim becerileri,Kültürel faktörler,Rol farklılıkları,Sosyal ve fiziksel çevre,İletişim sürecinde verilen mesajın niteliğidir.

  16. Sayfa


  17. Sayfa
  İLETİŞİM BECERİLERİ1- Saygı Duymak2- Doğal Ve İçten Davranabilmek3- Açık iletişim4- Paylaşım5- Etkili İletişim Becerilerini kullanmak:

  18. Sayfa
  ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİEtkili iletişim becerileri, her türlü insan ilişkisinde ve her türlü meslek alanında ilişkileri kolaylaştırıcı olabilmektedir.

  19. Sayfa
  1. ETKİN DİNLEMEETKİN DİNLİYOR MUYUZ ?

  20. Sayfa


  21. Sayfa
  İyi bir dinleyici, iletişim kurduğu kişinin yalnız söylediklerini değil, yüzü, eli, kolu ve bedeniyle yaptıklarını da dikkat eder, çünkü yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, bedenin duruş tarzı, sesin tonu gibi sessiz mesajlar kullanarak da, iletişim kurulur.

  22. Sayfa
  İletişim içinde bulunulan kişiyi yargılamadan, sözünü kesmeden, bedene uygun biçim vererek, göz teması kurularak yapılan dinlemeye denir. Etkin dinleyen kişi karşısındakinin yüzüne bakar, göz iletişimini hiç kaybetmez, dinlediğini anladığını ifade edecek biçimde beden dilini kullanır. Sözlü geri bildirimlerde bulunur. (Evet , anlıyorum, hı hı..gibi.) Anlamadığı yerleri geçiştirmez, anlamak için sorular sorar.

  23. Sayfa
  Nasıl Dinliyoruz?Görünüşte dinleme: Beden orada, kafa başka yerde,Seçerek Dinleme; İşine geleni dinleme,Şartlanmış Dinleme: Ön yargılı, Aynı duygu, kavram arayışı,Savunucu dinleme: Alıngan, suçlayıcı,Tuzak kurucu dinleme: Açık yakalama, zora sokma.

  24. Sayfa
  2. ETKİN SORU SORMA:

  25. Sayfa
  Soru sorma, etkili dinleme becerimizi pekiştiren, iletişimi zenginleştiren, ilgi ve dikkatimizin yoğunluğunu gösteren etkili bir iletişim becerisidir.

  26. Sayfa
  Konuşan kişinin daha önce söz etmediği bir bilgiyi almak için,Bilgi vermek için,Katılımı sağlamak amacıyla,Karara ulaşmak için,Konuya dikkat çekmek için soru sorarız.

  27. Sayfa
  DURUM 1 :Patron, sabah işe geciken sekreterine "saat kaç?" sorusunu soruyorİçerik: Saat kaç?DURUM 2 :Patron, sekreterine günün herhangi bir saatinde "saat kaç?" sorusunu soruyor.İçerik: Saat kaç?

  28. Sayfa
  DURUM 1 :Süreç: Geç kaldığın için sana kızgınım. DURUM 2 :Süreç: Saati öğrenmek istiyorum.

  29. Sayfa
  3. EMPATİİletişimin belki de en önemli öğesidir. Bir anlamda, dış dünyayı karşımızdaki kişinin penceresinden görmeye çalışmaktır. Kurulan bu duygu ortaklığı, iletişimi güçlü kılar.

  30. Sayfa


  31. Sayfa
  EMPATİ Bir insanın kendisini, karşısındakinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması , o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması , hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine denir.

  32. Sayfa
  Empati Kurmanın Avantajlarıİletişim becerilerinin içinde empati kurabilme önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü insanoğlu duygularının fark edilme ihtiyacını çok derin olarak hissetmektedir. Empatinin yokluğunda insanların sizin ihtiyaç, duygu ve hislerinizi göz önüne alma ihtimali azalmaktadır.

  33. Sayfa
  Empatik Tepki ÖrnekleriKitap 126. sayfa !!!

  34. Sayfa
  SEMPATİSempati, karşımızdaki kişiyle duygu ve düşünce bakımından tam bir örtüşme halidir. Sempati duyduğumuzda sempati duyduğumuz kişiyle duygularımız aynıdır; o üzülüyorsa üzülür, seviniyorsa seviniriz.

  35. Sayfa
  4. BEN DİLİ KULLANMAK:

  36. Sayfa
  BEN DİLİ"Ben" dili, kişinin o anda karsılaştığı durum veya davranış karsısında, kişisel tepkisini duygu ve düşüncelerle açıklayan bir ifade tarzıdır.

  37. Sayfa
   Ben dili paylaşımcı, iletişimci ve insanların hoşuna giden bir dildir.Bu dil güven verir ve özgüveni artırır.Bireyleri cesaretlendirir, motive eder ve istendik davranışları yapmaya teşvik eder.Ben dili direnç ve başkaldırmayı daha az ortaya çıkarır ve davranışın değişmesinde karşı tarafa sorumluluk verir.

  38. Sayfa
  BEN DİLİ ÖRNEKLERİ…“Odanı toplamadığın zaman üzülüyorum.”“Gerçekten hayal kırıklığına uğradım” “Eve geç kaldığın zaman çok merak ediyorum.”  

  39. Sayfa
  SEN DİLİ"Sen" mesajı iletişimi engeller. Sen mesajı, sen dilidir ve genellikle kızgınlık ifadesi için kullanılır. Sen mesajları, bizim hakkımızda bir ileti göndermez, odak hep karsımızdaki kişidir.

  40. Sayfa
  SEN DİLİ ÖRNEKLERİ…Çok kabasın! Her zaman sözümü kesiyorsun! Kes şunu! Çekiştirip durma kolumu! Her aksam aynı şey, tutturuyorsun oyun oynayalım diye! Benim yorgun olabileceğim hiç aklına gelmiyor değil mi?

  41. Sayfa


  42. Sayfa
  KENDİNİ AÇMAKişinin kendisine ait özelliklerini, iyi ya da kötü yönlerini, sevinç ve mutluluklarını kısaca her türlü duygu ve düşüncelerini kendince en uygun kişilere sözel veya sözel olmayan yollarla paylaşmasıdır.

  43. Sayfa


  44. Sayfa
  KENDİNİ AÇMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALARTeşhircilikUygun Kendini Açma Gelişigüzel Kendini Açma

  45. Sayfa
  SAĞLIKLI İLETİŞİM İÇİN ÖNERİLERSaygı gösterinKarşınızdaki kişiye empatik yaklaşınEtkin dinleyinSomut konuşunUygun bir şekilde kendinizi açınBen dili kullanınTam ve tek mesaj yollayınEmpatik bir şekilde güvengen davranınSaygı temelinde saydam olunSözel olmayan davranışlarla sözel davranışlarınız uyumlu olsun.

  46. Sayfa
  OKULLARDA İLETİŞİM

  47. Sayfa
  Öğretmen – Öğrenci İletişimi“Öğrencilerinizle onların yaşamları hakkında konuşmanın pek çok yolu vardır. Size doğal gelen bir yol bulun ve başlayın.”Charlene Ann BaumbichÇocuğunuzla iletişim kurmanın 365 yolu.

  48. Sayfa
  Öğretmenin öğrenciye yönelik davranışları öğretmen-öğrenci ilişkisini belirler. Öğretmenin tutum ve davranışlarının, öğrenciye değer veren, onu yargılamadan samimi ve dürüst davranan empati kurabilen özellikler taşıması son derece önemlidir.

  49. Sayfa
  Olumlu iletişimler bireyin olumlu davranışlar geliştirmesini destekler. Öğretmen ile öğrenci arasındaki iletişimin gerçekleşmesi istendik bir durum olup eğitim için önemlidir. İletişim olmadan eğitim gerçekleşmez. İletişim olumlu ve olumsuz olabilir. Bu nedenle öğretmenin etkili iletişim becerilerine sahip olması ve bu konuda öğrencilere örnek olmalıdır.

  50. Sayfa
  Öğrenci – Öğrenci İletişimiÖğrenciler kendilerini ifade etmenin yollarını bilemediklerinde yıkıcı bir dil kullanabilirler. Öğretmenler ders etkinlikleri veya serbest zamanlarda empati, koşulsuz kabul ve saygı konularında öğrencileri bilinçlendirebilir. Olumlu davranışlar pekiştirilerek kalıcılığı sağlanabilir.

  51. Sayfa
  Öğrenciler arasında yıkıcı rekabet oluşmasını engellemek için, onları birbirleri ile kıyaslamamak gerekir. Ayrıca gelişim dönemi özelliklerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların giderilmesinde kişiler arası iletişim becerilerinin desteklenmesi gerekmektedir.

  52. Sayfa
  Ergenlerle İletişimE.Erikson ergenlikte kişilerarası ilişkilerin, kimlik gelişiminin bir parçası olduğunu ve gelecekteki yetişkinlik rollerinde başarılı olmasında çok önemli olduğunu vurgulamıştır.Ergenlik dönemi özelliklerini bilmek, önyargı oluşturmak yerine, sabırlı olmayı, görünen davranışın altında mantıklı bir açıklama olduğu düşünülmedir.Kitap sayfa 288 !!!

  53. Sayfa
  Kuşak çatışmaları ergenlerle yetişkinler arasındaki iletişim kopukluğunda oluşur.“Benim gençliğimde…” konuşmalardan kaçınmalı.Ergenlerin yaşamı, giyimi konularında onlara saygı duyulmalı.Ergenlerle alay edilmemeli.Ergenlerle iletişimde güven çok önemlidir. Bilgiler gizli tutulmalıdır.

  54. Sayfa
  Veli – Öğretmen İletişimiVelinin okul hakkında bilgi alma isteğinin karşılanması sağlıklı iletişimle sağlanır.Velilerle görüşürken çocukların önce olumlu özelliklerinden bahsedilmeli.Veliler öğretmenler ile görüşürken diyalog hatalarından kaçınmalı.Çocuğun yanında negatif eleştirilerden kaçınmalı.Hem veli ve hem de öğretmen eleştiriye açık olmalı.

  55. Sayfa
  İdareci – Öğretmen İletişimiDikey İletişimYatay İletişim

  56. Sayfa
  Deneyimli iletişimciler daha çok konuşmanın çözüm olmadığının farkındadır. Gereken daha çok dinlemektir.  Kendimizi karşımızdakinin yerine koyduğumuzda ona “haddini bildirme”yi isteme olasılığımız oldukça düşük olurJohn C. Maxwell

  57. Sayfa
  DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER...

 • 2
  Önizleme: 1 ay önce

  İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ SLAYT SUNUM PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

  2. Sayfa
  İletişim Nedir?Önce gruba soralım, herkes kendi iletişim tarifini yapsın…Bizim başkalarını anlamamızı, başkalarının da bizi anlamasını sağlayan süreç iletişimdir.

  3. Sayfa
  Söz düşündüğümüzü anlatır ve kendimizi sözlü veya sözsüz her türlü anlatışımız ve karşıdakini anlayışımız bir alışveriş ve iletişimdir.Duygu, düşünce, fikir, iddia, savunma, yönlendirme.... Bütün bunların aktarabilme becerisidir. Doğru veya yanlış...

  4. Sayfa
  İletişim bir yoldur ve karşıdakini etkileme, kendini ifade etme, bir beynin diğer beyne mesaj gönderme biçimidir.Konuşma ve kelime dışında müzik, resim, sinema, tiyatro da iletişim ve etkileyim davranışlarıdır.

  5. Sayfa
  Doğru İletişimNe söyleyeceğizNe zaman söyleyeceğiz, uygun zaman nedirNerede söyleyeceğiz?En iyi nasıl söyleyebiliriz?Doğru iletişimde bütün bunların çoğu doğru yapılır. Ancak çoğu zaman olaylar kendiliğinden gelişir.

  6. Sayfa
  Karşıdakinin anlayabileceği biçimde basitçe anlatabilmekDili akıcı bir biçimde ve doğru göz ilişkisi ile kurarak ifade edebilmek.İfade edilen mesajların karşıdaki tarafından doğru biçimde alınıp alınmadığını fark edebilmek

  7. Sayfa
  İletişim için cesaretli olmakÖnce dinlemek ve olayları değerlendirmekAktif dinlemek karşıdakini saygıyla ve anlama isteğiyle sonuna kadar dinlemek demektir.Israrcı olmadan doğruyu basitçe ifade etmekSözler kadar jest ve mimikleri de kullanmakDoğru iletişim, doğru hayat demektir.

  8. Sayfa
  Ancak doğru iletişimle düşüncelerimiz ilgili herkes tarafından doğru olarak algılanabilir.

  9. Sayfa
  İletişimin Temel İlkeleri Sağlıklı ve doğru bir iletişimde;Karşıdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmek,Doğal ve şeffaf olmak,Sorunları çözebilmek için iletişimin gücüne inanmak,Düşüncelerin ifadesinde tutarlı olmak, Empati yapabilmek.

  10. Sayfa
  3A FormülüA: AktarabilmeA: AnlamaA: Anlaşmaİlk 2A ile iletişim tamamlanır ve 3A ile doğru iletişim yapılmış olur.

  11. Sayfa
  İLETİŞİM SÜRECİİletişim 5 aşamaya ayrılabilen olaylar zinciridir.1-Kaynak bir fikre sahiptir2-Fikir bir mesaja dönüşür3-Mesaj iletilir4-Alıcı mesajı alır5-Alıcı, kaynağa tepkide bulunur ve geribildirim yollar.. Bu durumda süreç, her iki tarafın birbirlerine kendilerini açıklayıncaya kadar tekrarlanır. Ancak bu süreç kapsamındaki her bir adım başarıya ulaşırsa iletişimin etkili olduğu söylenebilirİster konuşun, ister yazın, ister dinleyin, ister okuyun, iletişim tek bir davranıştan daha fazla şeyi içerir.

  12. Sayfa
  İLETİŞİM SÜRECİÇEVRE KOŞULLARI KAYNAKMESAJKANALALICIGERİBİLDİRİM

  13. Sayfa
  Doğru iletişim yoluylaBirbirimizi anlarız.İlişkileri başlatır ve doğru biçimde sonlandırabiliriz. Saygı duymayı öğreniriz.Başkalarını anladığımız gibi başkalarının da bizi anlamasını sağlarız.Sorunları çözeriz.

  14. Sayfa
  İletişim doğru iseYanlış anlaşılmanın önüne geçersiniz.Hakkınızı korursunuz.Doğru eleştirip işleri düzeltirken, hakkınızdaki eleştirileri doğru cevaplayabileceksiniz.Doğru yolu gösterecek bir karaktere sahip olacaksınız.

  15. Sayfa
  Karşınızdaki kişi ile onu kırmadan ve incitmeden tartışabileceksiniz.Fikir ve önerilerinize daha kolay destek bulabileceksiniz. Çevrenizdeki insanları daha etkin olmaya esinlendirebileceksiniz.Sizinle birlikte çalışan insanları yönetme ve yönlendirmede çok daha az zaman, enerji ve çaba harcamak zorunda kalacaksınız. Katıldığınız toplantıları çok daha verimli kılabileceksiniz.

  16. Sayfa
  ETKİN İLETİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER Korkularımız  Önyargılarımız Duyarsızlığımız İsim takma merakımız (etiketleme) Kendimize güvensizliğimiz Alınganlığımız Sürekli kendimizi öne çıkarma merakımız (Ben-merkezciliğimiz)

  17. Sayfa
  Sağlıklı ve etkin bir iletişimin iyi dinleyiciler ile kendi duygularını samimi ve dürüst ifade eden kişilere ihtiyacı vardır.Etkin İletişim ve Dinleme style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  18. Sayfa
  Söylenenlere ilgi gösterir.Gerçek sorunun ne olduğunu duyana kadar yargıda bulunmaz.Konuştuğu kişi ile göz teması kurar.Söylenenleri anlayıp anlamadığını kontrol eder.Sırasını bekler, anladığını düşündüğünün hemen üstüne atlamaz.Etkin Dinleyicinin Özellikleri style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  19. Sayfa
  Daha önemlisi, etkin dinleme sonucu karşımızdaki kişinin yaşayacağı rahatlık, onun bizim vereceğimiz öneriye uyum gösterme ihtimalini arttırır. Bu nedenle sonucu artırmak için; Etkin Dinleyicinin Özellikleri style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  Karşımızdaki şikayetlerini veya onu huzursuz eden konuları söylerken onun yüzüne bakarak dinlemek,Uygun aralılarla başını sallamak, ve “anlıyorum”, “evet” gibi ilgiyi gösteren kısa geri bildirimlerde bulunmak.Daha uzun boşluklarla karşımızdaki kişinin söylediğinin tekrarlamak.Etkin Dinleyicinin Özellikleri style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  21. Sayfa
  YANLIŞ DİNLEME TÜRLERİ1.Görünüşte Dinleme2. Seçerek Dinleme3. Saplantılı Dinleme4. Savunucu Dinleme5. Tuzak Kurucu Dinleme6. Yüzeysel Dinlemestyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  22. Sayfa
  En yaygın dinleme türüdür.Kişi dış görünüşüyle dinliyormuş gibi görünür, ancak;İç dünyası bambaşka bir yerdedir.1.Görünüşte Dinlemestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  23. Sayfa
  Bu tür dinleyenler karşılarında konuşan kişinin söylediklerinden sadece kendilerini ilgilendirilen kısımları duyarlar,Diğer söylenenleri dinlemezler.2. Seçerek Dinlemestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  24. Sayfa
  Daha çok duygusal yönden saplantılı kişilerin dinleme tarzıdır.3. Saplantılı Dinlemestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  25. Sayfa
  Bu kişiler her söyleneni kendilerine yönelmiş bir saldırı sayarlar.Hemen karşı saldırıya veya savunmaya geçerler.4. Savunucu Dinlemestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  26. Sayfa
  Bu kişiler seslerini hiç çıkarmadan dinleme eğilimindedirler.Çünkü dinlediklerinden yararlanarak karşılarındakini zor duruma düşürecek fırsatı ararlar.5. Tuzak Kurucu Dinlemestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  27. Sayfa
  Bireyler kişinin kullandığı kelimelerin yüzeyinde kalırlar. Kelimelerin sözcük anlamlarında veya kendilerince olan anlamlarında gezinirler.6. Yüzeysel Dinlemestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  28. Sayfa
  1. Susun ;İyi bir dinleyici olmanın temeli “susma”yı becerebilmeye dayanır.İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkelerstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  29. Sayfa
  2. Konuşanı Rahatlatın;Karşınızdaki kişide konuşabileceği duygusunu uyandıran bir atmosfer yaratın.İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkelerstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  30. Sayfa
  3.Dinlemek İstediğinizi Gösterin;İlgi duyduğunuzu gösterin.Karşı çıkmak yerine anlamak için dinleyin.İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkelerstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  31. Sayfa
  4. Dikkat Dağıtıcı Öğeleri Uzaklaştırın;Elinizde anahtarlık sallamak, kağıtları karıştırmak gibi dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçının.İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkelerstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  32. Sayfa
  5. Karşınızdaki Kişiye Empati Gösterin; (Duygusunu anlayın ve kabul edin.)Kendinizi karşınızdakinin yerine koyun ve onun ne hissettiğini anlamaya çalışın. İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkelerstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  33. Sayfa
  6. Zaman Tanıyın; Karşınızdakinin sözünü kesmeyin,Kendisini ifade etmesine imkan verin.İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkelerstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  34. Sayfa
  7. Öfke ve Olumsuz Duygularınızı Kontrol edin; Kızgın bir insan çoğunlukla karşısındakini yanlış anlar ve kendini güç durumda bırakacak tepkiler verir. Bu sebeple hemen karşılık vermeyin.İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkelerstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  35. Sayfa
  8. Soru Sorun; Soru sormak konuşan kişiye ilgi duyduğunuzu gösterir ve onu konuşmayı sürdürmek konusunda cesaretlendirir.İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkelerstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  36. Sayfa
  9. Yargılayıcı Olmayın; Eleştirici ve tartışmacı bir tutum, konuşanı savunucu olmaya yöneltir ve öfkelendirir.İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkelerstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  37. Sayfa
  Unutmamak gerekir ki, İki kulağımız, bir ağzımız vardır.Bu da dinlemenin konuşmadan daha önemli olduğunu ortaya koymaktadır.İyi Bir Dinleyici Olmakstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  38. Sayfa
  Beden DiliBeden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır.İnsanların yüzyüze kurdukları ilişkide, kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  39. Sayfa
  Beden DuruşuMimiklerBaşın Kullanımı Oturmak İçin Seçilen YerGiyimBakım Ve MakyajJestlerGöz TemasıAyakların KullanımıOturma BiçimiMesafeKullanılan AksesuarlarBeden Dilinin Öğeleristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  40. Sayfa
  Beden Duruşu İlişkide olduğu kişiyi doğrudan karşısına alan ve dik bir beden duruşuna sahip bir kişi, mesajında güvenli bir özellik katmış olacaktır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  41. Sayfa
  Doğrudan Göz İlişkisi“Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır.” (Herber) Bir kişiye konuşurken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri, nereye baktığınızdır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  42. Sayfa
  Güvenli bir ifade, verilen mesajla uyum içindeki ifadedir.Mimikler style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  43. Sayfa
  İnsanlar arası ilişkilerde yaşanan en küçük gerginlik, kendini önce ses tonuyla ortaya koyar. Büyük çoğunlukla gündelik ilişlilerde canlı, neşeli, enerjik bir ses tonu, insanlar üzerinde olumlu etki bırakır.Ses Tonu, Şiddet ve Konuşmanın Akıcılığı style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  44. Sayfa
  “Etrafımızdaki kişileri oldukları gibi değil, kendi olduğumuz gibi görürüz.” (A. Nin)style.visibility

  45. Sayfa
  ÇEVRENİZDE OLUMLU İZLENİM OLUŞTURMAK İÇİN NASIL DAVRANMALISINIZ?

  46. Sayfa
  BELİRSİZ MESAJLAR VERMEYİN. İçten ve açık olun

  47. Sayfa
  Daima konuştuğunuz veya sizinle konuşan insana dönük durun. Yöneliş

  48. Sayfa
  Dinlediğinizi Gösterin Karşınızdaki konuşurken sık sık başınızı hafifçe aşağı-yukarı hareket ettirerek onu dinlediğinizi ve anladığınızı hissettirin.

  49. Sayfa
  Dokunmaktan Kaçınmayın

  50. Sayfa
  GÜLER YÜZLÜ OLUNTebessümü Unutmayın

  51. Sayfa
  NAZİK OLUNNezaketli olmayı ihmal etmeyin

  52. Sayfa
  SESİNİZİ NASIL KULLANDIĞINIZIN VE SES TONUNUZUN FARKINDA OLUNSes tonunuzu iyi ayarlayın

  53. Sayfa
  İFADE ETMEK İSTEDİĞİNİZ DUYGULARINIZI ORTAYA KOYACAK DURUŞ SERGİLEYİN

  54. Sayfa
  Jestleri Unutmayın Ellerinizi cebinizde tutmaktan ve kollarınızı kavuşturmaktan, ellerinizle ağzınızı örtmekten kaçının.

  55. Sayfa
  GÖZ TEMASINI İHMAL ETMEYİNKonuşurken Gözlere Bakın

  56. Sayfa
  "Çevrenizden Göreceğiniz İtibar ve Saygı, Kendinize Gösterdiğiniz Özen Kadardır." “Doğru giyinin, önemli görünün karşılığını her zaman alırsınız.”Kendinize Özen Gösterin - GİYİMİNİZE DİKKAT EDİN(Dış görünüş)

 • 2
  Önizleme: 1 ay önce

  iLETİŞİM TEKNİKLERİ

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  1İLETİŞİM TEKNİKLERİ

  2. Sayfa
  2Yazı dili eğitimle öğrenilir ama, konuşma eğitimi ihmal edilir.Bu nedenle bilgi, görgü, tecrübe, duygu ve düşüncelerimizi söz ile ifade etmekte zorluk çekeriz.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  3İletişim Söz Konusu Olunca Aklımıza Gelen İlk Sorular: Neden iletişim kurmaya ihtiyacım var?Kiminle/kimlerle iletişim içinde olmalıyım?Hangi tür iletişim şeklini kullanmalıyım?İletişimimi engelleyen faktörler nelerdir?İletişim becerilerimi nasıl geliştirebilirim?style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa
  4Neden İletişim Kurmaya İhtiyacım Var?Varlığımızı kanıtlamak,Benliğimizi kanıtlamak,Doyum sağlamak,Ruhsal ve sinirsel gerginlikten kurtulmak,Toplumsal ilişki kurmak,Etkileşimde bulunmak,Çevremizi denetim altına almak.

  5. Sayfa
  5İletişim Bana bu yetenek verilmemiş, bu benim işim değil.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  6. Sayfa
  6Etkin iletişim becerisi, kendiliğinden var olan bir beceri değildir.Özellikleri öğrenilebilir ve geliştirilebilir.

  7. Sayfa
  7Etkili iletişim kurabilme yeteneği, çalışma hayatı ve tüm yaşamda, etkisi yadsınamaz ölçüde önemli becerilerden biridir.style.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  8 Anlam ve fikirlerin bir kişiden diğerine iletildiği süreçtir.İletişim:style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  9. Sayfa
  9İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.style.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  10Doğru söz ile doğruya yakın söz arasındaki fark, ateşle ateşböceği arasındaki fark gibidir.

  11. Sayfa
  11İletişimin Çeşitli Özellikleriİletişim; aynen tekrar edilmez, dinamik,dairesel,devamlı, geri alınamaz vekarmaşıktır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  12. Sayfa
  12“Kardeşim sen, düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin, gül düşünürsün gülistan olursun, diken düşünürsün dikenlik olursun.” Mevlana

  13. Sayfa
  13İletişim SüreciElemanlarKaynakAlıcıMesajKanalAşamalarYaratmaKotlamaİletmeAlmaKot ÇözmeÖzümlemestyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  14KAYNAK1. Bir düşünce YARATIR ve bunu3. Bunu bir KANAL ile İLETİR.ALICI4. Bunu ALIR.5. KOT ÇÖZME işlemi uygular. 6. Ve bunu beyninde ÖZÜMLER2. KOTLAR böylelikle bir MESAJ oluşturur.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  15. Sayfa
  15İletişim Süreci.KaynakKod açmaMesajKanalAlıcıKodlamaGeri BeslemeGürültüŞekil: İletişim Sürecinde Yer Alan Temel Öğelerstyle.visibilityppt_xppt_y

  16. Sayfa
  16Kaynakİletişim sürecini başlatandır. İkna olayının olabilmesi için kaynağın bir takım özellikleri taşıması gerekmektedir. Güvenirlilik, Sosyo-demografik özellikler, Empati style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  17. Sayfa
  17KodlamaKaynak iletmek istediği bilgileri bir dizi sembole çevirerek, sinyaller halinde kodlar. Kodlama olmadan, bilgilerin bir insandan diğerine aktarılması mümkün değildir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
  18KodlamaSemboller, düşüncelerin tersine başkalarınca görülebilir, işitilebilir veya hissedilebilirler.Değişik anlamlar ve durumlar, değişik sembollerin kullanılmasını gerektirmektedir. Uygun sembollerin seçimi, önemli bir sorundur ve kolay bir iş değildir.Bazen bir jest, sözcüklerden daha iyi düşüncelerimize karşılık gelebilir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  19. Sayfa
  19KodlamaKaynağın kendisine uygun sembolleri seçmesi, yeterli değildir. Sembollerin, alıcıya da uygun olması gerekmektedir. O halde ‘alıcı tarafından doğru bir şekilde algılanacak şekilde düşüncelerin kodlanması’ gerekmektedir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  20. Sayfa
  20Kodlamaİletişim yapan iki kişinin birbirlerini anlayabilmeleri için, aynı sembolleri kullanmaları gerekir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  21. Sayfa
  21MesajKonuşmacı ile dinleyici veya kaynak ile hedef arasındaki ilişkiyi sağlayan unsurdur.Harf, rakam, renk, ses, ses tonu, yüz ifadesi (jest ve mimik) her türlü görsel ve işitsel işaretler. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  22. Sayfa
  22MesajBir mesajın istenilen amaca ulaşabilmesi;hedef kitlenin dikkatini çekecek şekilde kurgulanmalı ve sunulmalıKaynak ve hedef kitlenin ortak yaşam deneyimlerini ifade eden işaretlerle verilmelidir. Hedefte ihtiyaç uyandırmalı, Bireyin içinde bulunduğu grup normuna uygun style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  23. Sayfa
  23MesajBasitlikSıralama ve DüzenKısa ve Özlü OlmalıRahatlatma ve İlgi Çekmestyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  24. Sayfa
  24Kanalİletişimde kullanılan kanal sayısı arttıkça iletişimin etkisi de o derece de artar. Bu araçlar; söz (konuşma),yazı, resim ve nesnelerdir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  25. Sayfa
  25KanalKaynak ile alıcı arasındaki mesajın aktarılmasını sağlayan yoldur. Kanal olmadan iletişimin olması mümkün değildir. Yüz yüze iletişimde kişinin bedeni, yüzü, giysileri ve sesi kanal olarak nitelendirilirken, kitle iletişiminde ise gazete, radyo ve televizyon birer kanaldır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  26. Sayfa
  26Söz (Konuşma)Mesajın aktarılmasında olaylar ve düşünceler, kaynak tarafından belirli terimler/kavramlara dönüştürülür. Alıcı, bu kavramları bir düşünme sürecinden geçirerek anlayacağı şekle dönüştürür.Bu dönüşüm, yoğun bir çabayı gerektirir. Bu çaba, sunulan mesajlara alıcının yabancı olma derecesine göre artar.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  27. Sayfa
  27YazıÖnceden hazırlanmış şekillerdir. Avantajları; Alıcı zamanı kendisi seçebilir. Böylelikle zor anlaşılır şeyleri tekrar okuma yada bildiklerini atlama olanağı doğar.Bilgilerin (sayısal veriler, tavsiyeler, vb) alıcıya aktarma kaybı olmaksızın ulaşmasıdır.Dezavantajları;Kişisel temas olanağının azlığı, Kolay anlaşılır ve düzenli yazı yazmak çok zordur.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  28. Sayfa
  28ResimTerim ve kavramların yanlış anlaşılmasını önlemiş olur. Mesajların daha hızlı algılanması ve sözlerle zor ifade edilebilecek terimlerin anlaşılır hale getirilir. Çünkü soyut kavramların resimlerle ifade edilmesi oldukça zordur. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  29. Sayfa
  29Nesneler (Obje)İletişimde nesnelerin kullanılması söz konusu olduğunda doğal objeler ve modeller karşımıza çıkmaktadır.Doğal Objeler: Alıcıda yüksek inanırlılık ve ikna etkisi yaratır. Mesajın alınmasına aynı anda bir çok duyu organı katkıda bulunur.Modeller:Doğal objelerin şematize edilmiş, genellikle küçültülmüş (bazen büyütülmüş) kopyalarıdır. Dezavantajları, pahalı olmaları ve taşınmalarındaki güçlükler.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  30. Sayfa
  30AlıcıKaynağın mesajını algılayan kişi alıcıdır. Mesajı almaya hazır olması gerekir. Psikolojik durum,Kaynağa ait ön yargılar, değerler ve şablonlarstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  31. Sayfa
  31Kod AçmaAlıcıya ulaşan mesajın yorumlanarak anlamlı bir şekle dönüştürülme aşamasıdır.Bu sayede anlamsız gibi görünen işaretler, ses ve görüntüler anlamlı hale getirilir.Kod açmada kaynak ve alıcının deneyim ve yaşantılarının çakışması oldukça önemlidir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  32. Sayfa
  32Geri Besleme (Yansıma)İletişim sürecinin son aşamasıdır. Kaynağın gönderdiği mesaja karşılık hedef kitlenin verdiği mesaj olarak tanımlanabilir.

  33. Sayfa
  33Geri BeslemeKarşıdakine bakış şekliKişinin beden hareketleriKişinin sözlü olarak söyledikleriBütün bunların hepsinin beraber ortaya konmasıSessiz kalmastyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  34. Sayfa
  34Geri BeslemeKonuları ve içinde bulunulan durumları değerlendirmeyin sadece tanımlayın,Geri besleme mesajınızı somut, çok gecikmeden ve uygun bir şekilde formüle edin,Kesin ifadelerden kaçının,Karşı taraf üzerinde baskı kurmayın,Duygularınızı dolaylı olarak değil direk ifade edin,Mesajlarınızı genelleme yerine ben şeklinde formüle edin,Karşılıklı olarak doğru anlamaya çalıştığınızı açıklayın.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  35. Sayfa
  35Gürültüİletişimin doğruluğunu veya güvenilirliğini azaltan faktörlerin tümüdür. style.visibilityppt_xppt_y

  36. Sayfa
  36Tek Yönlü İletişimGeri dönüşüm yoktur. Yanlış anlamaların farkına varılmaz ve mesajların anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol edilemez. KAstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  37. Sayfa
  37Çift Yönlü İletişimYanlış anlamalar oransal olarak azalır. Tek yönlü iletişime göre daha fazla zaman gerekir. KAstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  38. Sayfa
  38Sözlü İletişimSES DİLEn küçük gerginlik, kendini önce ses tonuyla ortaya koyar.One minute, one minute!. Olmaz, Olmaz!.. Canlı, neşeli, enerjik bir ses tonu, insanlar üzerinde olumlu etki bırakır.Hadise ? style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  39. Sayfa
  39Sözsüz İletişimDuygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır.İnsanların yüz yüze kurdukları iletişimde; kelimeler %10, ses tonu %30 ve beden dili %60 önem taşır.Çok daha güvenilir. İletişim kurduğu kişinin yalnız söylediklerini değil, yüzü, eli, kolu ve bedeniyle yaptıklarını da duyar.Çünkü; yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, beden duruş tarzı, sesin tonu gibi sözsüz mesajlar kullanarak da iletişim kurulur.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  40. Sayfa
  40Sözsüz İletişimin ÖğeleriBeden duruşuMimiklerBaşın kullanımıGöz temasıAyakların kullanımıOturma biçimiJestlerstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  41. Sayfa
  41style.visibilityppt_xppt_y

  42. Sayfa
  42style.visibilityppt_xppt_y

  43. Sayfa
  43Sözsüz İletişimin ÖğeleriEllerOturmak için seçilen yerMesafeGiyimBakım ve makyajKullanılan aksesuarlarstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  44. Sayfa
  44AlgılamaDış çevremizde bulunan bütün objeleri, farklı biçimde ve durumda beş duyumuzda oluşturdukları izlenimler ve sinir sistemimizdeki örgütlenmelerle bize tanıtan ve bizi bu konuda bilinçlendiren ruhsal bir fonksiyondur.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  45. Sayfa
  45AlgılamaDışsal faktörler: Farklılık, yoğunluk, sıklık, hareketlilik, tekrarlama, kontrast, yenilik, benzerlik gibi faktörler. İçsel faktörler: Kişilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, inançlar, değerler ve tutumlar, beklentiler, arzular, istekler, geçmiş tecrübeler ve alışkanlıklar gibi faktörler.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  46. Sayfa
  46Algılarımız bizi yanıltabilir mi?style.visibility

  47. Sayfa
  47style.visibility

  48. Sayfa
  48İletişimde Algının RolüFarklı algılamalar, insanların birbirleri ile ilişkilerini belirler.“Dikkatli ol” Mesajının algılanması, kimden geldiğine göre (annesinden, doktorundan, amirinden, rakibinden) değişir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  49. Sayfa
  49İletişimde Algının Rolü“İşine aksatmadan erken gelen bir memur.”Yöneticisi tarafından takdir edilir.Ama çalışma arkadaşları “müdüre yaranma” diye değerlendirilebilir. Bu durumda memur, erken gelme davranışını bırakarak gurup dayanışmasına geçebilir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  50. Sayfa
  50Diğer insanları onların algıladığımız çeşitli özelliklerine bağlı olarak (yaş, cinsiyet, giyim tarzı, duruşu, konuşması) belli sınıflara sokarız. İletişim kurarken sahip olunan bu önyargılar iletişime yön verir.Çoğu zaman kontrol edilmesi daha güç olan beden dilinde algılanır ve böylece iletişimi olumsuz etkileyebilir.

  51. Sayfa
  51 “Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte hem ışığı hem de gelecek treni görür .” J. Harris

  52. Sayfa
  52Algının ÖzellikleriDeğişmezlikSeçicilikAlgılamada Örgütlenme - Şekil-Zemin İlişkisinde Örgütlenme - Şekilleri Gruplandırma

  53. Sayfa
  53 “Sen ne kadar bilirsen bil, senin bildiğin başkasının anladığı kadardır.” Mevlanastyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  54. Sayfa
  54İletişimde Engellerİletişimde SavunuculukYargılamaAnalizci DinlemeRahatlatmaTuzak Soru Sormastyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  55. Sayfa
  55İletişim EngelleriKişisel engeller Kanal engelleriPsikolojik engelleriTeknik engelleriFiziksel uzaklıkZaman baskısıKesintilerstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  56. Sayfa
  56Dil ve anlatım güçlükleriDinleme ve algılama yetersizliğiBilgi eksikliğiStatü farklılıklarıCinsiyet farklılıklarıKültürel farklılıklarHatalı tanımlama1. İletişimin Kişisel Engelleristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  57. Sayfa
  57İletişim EngelleriKısaca; TeknikÇevreselBireysel

  58. Sayfa
  58İletişim Engellerini Aşmak Algılamadan kaynaklanan engelleri (empatik iletişim),Dil farklılıkları, Gürültü engelini, Duygusal reaksiyonları, Sözlü ve sözsüz arasındaki iletişim uyuşmazlığı aşmak ve Güvensizliği ortadan kaldırmak,İmalı ifadelerden kaçınmak,Geri bildirim kullanmak,Basit bir dil kullanmak,Yüz yüze iletişim kurmak,İletişimde farklı kanallar kullanmak.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  59. Sayfa
  59İletişim Becerilerinin GeliştirilmesiSayma ve değer vermePozitif yaklaşımBilgilendirmesi yüksek mesajlar göndermeTutarlılıkNasıl dinleneceğini öğrenmeSözel olmayan iletişimi geliştirmePekiştirme ilkelerini öğrenmeBecerileri öğretme ilkelerinde bilgi ve deneyim sahibi olma.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  60. Sayfa
  60İletişim Becerilerinin GeliştirilmesiSen Dili: Sen kelimesini içeren ifadelerin (Sen sus, sen hep böylesin gibi) kullanıldığı dile denir.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  61. Sayfa
  61İletişim Becerilerinin GeliştirilmesiBen DiliKarşı tarafta suçlama, aşağılama, akıl öğretme, yargılama izlenimi oluşturmaz.Konuşan kişinin kendi iç dünyasındaki duyguları ifade eder “Ben herkes gibi duyguları ve sorunları olan bir insanım” der.Bir anlamda, sorunu olan kişinin yardım çağrısıdır.Karşı tarafa, değişmesi ya da nasıl değişmesi gerektiğini değil, sizin sorununuzu anlatır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  62. Sayfa
  62Yaşanılan Durumda Rahatsız Olan Ben İsem;Kendimi değiştiririmÇevreyi değiştiririmDiğer kişilerin davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olmak için onları cesaretlendirecek bir yaklaşımda bulunurumstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  63. Sayfa
  63Dinlemenin ZorluklarıDinlemeyi bilmemekGürültüMesafeZaman ayırmamakEski bilgilerİlgisizlikCevap yetiştirme çabasıstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  64. Sayfa
  64Etkili Dinleme Sırasında BenDinlerimPasif olmayı kabul ederimDanışman rolünü benimserimKarşımdakine yardım etmek isterimKarşımdakinin duygularını ifade etmesini sağlayarak rahatlatmak isterimKarşımdakinin kendi çözümünü bulmasına yardımcı olmak isterimÖncelikle karşımdakinin ihtiyaçlarıyla ilgilenirimstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  65. Sayfa
  65Yanlış Dinleme Türleri1. Görünüşte Dinleme:En yaygın dinleme türüdür.Kişi dış görünüşüyle dinliyormuş gibi görünür, ancak; iç dünyası bambaşka bir yerdedir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  66. Sayfa
  66Yanlış Dinleme Türleri2. Seçerek Dinleme: Bu tür dinleyenler, karşılarında konuşan kişinin söylediklerinden sadece kendilerini ilgilendirilen kısımları duyarlar, Diğer söylenenleri dinlemezler.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  67. Sayfa
  673. Saplantılı Dinleme: Daha çok duygusal yönden saplantılı kişilerin dinleme tarzıdır.Söylenilenlerden ya bir hüzün ya da bir espri, gülünecek bir şey çıkarmak. Yanlış Dinleme Türleristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  68. Sayfa
  684. Savunucu Dinleme: Bu kişiler her söyleneni kendilerine yönelmiş bir saldırı sayarlar. Hemen karşı saldırıya veya savunmaya geçerler.Yanlış Dinleme Türleristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  69. Sayfa
  69Yanlış Dinleme Türleri5. Tuzak Kurucu Dinleme: Bu kişiler, seslerini hiç çıkarmadan dinleme eğilimindedirler. Çünkü dinlediklerinden yararlanarak karşılarındakini zor duruma düşürecek fırsatı ararlar.En tehlikeli dinleme türüstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  70. Sayfa
  70Yanlış Dinleme Türleri6. Yüzeysel Dinleme: Bireyler kişinin kullandığı kelimelerin yüzeyinde kalırlar. Kelimelerin sözcük anlamlarında veya kendilerince olan anlamlarında gezinirler.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  71. Sayfa
  71Empatik İletişimEmpati:Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi olarak tanımlanmaktadır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  72. Sayfa
  72Empatik İletişimEmpati kurmak için; öncelikle karşımızdaki kişinin bizim gibi bir varlığı, bizden farklı değer yargıları ve inançları olduğunu bilmek ve bunu kabul etmek gerekir. Bu kabulden hareketle, etkileşimde bulunduğumuz kişinin haklı/haksız, iyi/kötü biçiminde yargılanmaması, sadece onun durumunun anlaşılabilmesi için çaba gösterilmesi gerekir.

  73. Sayfa
  73Empatik İletişimEmpati, üç temel öğeden oluşmaktadır.karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalı duygularını ve düşüncelerini doğru anlama karşıdaki kişiye iletilmesi style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  74. Sayfa
  74Empatik İletişimEmpatik tepki vermenin başlıca iki yolu vardır. Birincisi, yüzümüzü yada bedenimizi kullanarak onu anladığımızı ifade etmek, Diğeri ise sözlü olarak onu anladığımızı ifade etmektir. Ancak empatik tepki vermenin en etkili yolu, her ikisini birden kullanmaktır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  75. Sayfa
  75Empatik İletişimEmpati; karşımızdaki ile özdeşleşmek, ona benzemek, sempati duymak değil; onun bakış tarzını yakalamaya çalışma çabasıdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  76. Sayfa
  76style.visibility

  77. Sayfa
  77Empatik İletişimEmpatik anlayışımızın gelişmesi için Ben-Merkezcilikten uzaklaşmamız gereklidir, hatta zorunludur. Ben–Merkezcilik, iletişimi engelleyen bir faktördür. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  78. Sayfa
  78Empatik İletişim ile Karşımızdakine;Duygularını anlıyorum.Şimdi senin olayları nasıl gördüğünü anlıyorum.Seninle ilgileniyorum.Seni değiştirmek gibi bir isteğim yok.Seni yargılamıyorum ve değerlendirmiyorum mesajını iletiriz.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  79. Sayfa
  79Empatik İletişim Becerilerimizin Gelişmesi İçinİşbirliğiYardımlaşma ve dayanışmaSavunucu iletişimden uzakFarklılıklar arasında benzerliği aramaya çalışan birey olmamız gerekiyor. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  80. Sayfa
  80 Empatik iletişim içinde olan birey, demokratik tutum ve davranış sergileyen bireydir. style.visibility

  81. Sayfa
  81 “Güzel söz söyleme sanatı varsa, bir de güzel dinleme ve anlama sanatı vardır.” Epiktetos

  82. Sayfa
  82Aktif Dinlemeİyi bir dinleyici, iletişim halindeki kişinin yalnız sözlerindeki değil, beden diliyle ortaya koyduğu mesajları da alır. style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  83. Sayfa
  83Aktif DinlemeDinleyicinin dinlediğini konuşmacıya yansıtması gerekir. Bu, sadece nezaket değildir. Aktif dinleme, konuşmacıyı teşvik eder ve söylediklerinin anlaşılıp anlaşılmadığı hakkında bilgi verir. Ayrıca konuşanın düşüncelerini toplamasını da sağlar. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  84. Sayfa
  84Aktif Dinleme Dinleyen, konuşanın söylediklerini açarak geri verir, böylece konuşan dinleyenin ne anladığını öğrenir. Diyalog gelişir, derin ve doyurucu ilişkiler kurma olasılığı artar, kendisine ve başkalarına yararlı olma imkânı doğar.style.visibilityppt_xppt_y

  85. Sayfa
  85Aktif Dinlemeİlgili ama tehdit edici olmayan bir pozisyonda kalmak. Karşıdaki kişi konuştuğu sürece ona bakmak. Dikkati konuşmacının jest ve mimiklerine değil konuşulan konuya vermek. Ara sıra gülümsemek, başını sallayarak “evet anlıyorum” gibi ifadelerle kişiyi konuşmaya teşvik etmek,Soru sormak. Konuşmada geçen sözcüklerin arkasındaki duyguları anlamaya çalışmak. Dinler gibi gözükmemek.Konuşmanın bazı noktalarına aşırı duyarlılık göstermemek. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  86. Sayfa
  86Sessizliği, olduğundan daha iyi hale getiremeyeceğiniz sürece konuşmayın.

  87. Sayfa
  87Söylenen her şey duyulacakDuyulan her şey anlaşılacakAnlaşılan her şey kabul edilecekKabul edilen her şey uygulanacakUygulanan her şey benimsenecek DEMEK DEĞİLDİR.

  88. Sayfa
  88İnsanlarla İlişkilerinizi Bozmak İstiyorsanızEllerinizi kenetleyin, kollarınızı bağlayın, ayak ayak üstüne atın ve geriye doğru yaslanarak oturun, Karşınızdaki insanın yüzüne bakmayın, mümkünse gözlerinizi kaçıran, Karşınızdaki insanı hiç ses çıkarmadan dinleyin veya karşınızdaki söyleyeceğini tamamlamadan sözünüzü kesin,İfadesiz bir şekilde durun,İlişkide olduğunuz insanın karşısına oturun,Konuştuğunuz kişinin adını öğrenmeye çaba göstermeyin ve kullanmayın,Hiç soru sormayın veya kapalı uçlu sorular sorun.

  89. Sayfa
  89İnsanlarla İlişkilerinizi Bozmak İstiyorsanızKarşınızdaki kişinin söylediklerinden ne anladığınızı kontrol etmeyin.Her şeyin değişmeden devam ettiğini bir şeyleri değiştirmeye çalışmanın boşa olacağını söyleyin ve umutsuz bir tavır takının.Karşınızdaki kişinin görüşünü ve duygularını kabul etmeyin.Aynı fikirde olmadığınız durumlarda söze “hayır, yanılıyorsunuz, bu çok saçma” gibi sözlerle başlayın.Karşınızdaki kişiyle hiç bir zaman aynı fikirde olduğunuzu söylemeyin.

  90. Sayfa
  90İnsanlarla İlişkilerinizi Bozmak İstiyorsanızKarşınızdaki kişinin fikir ve görüşlerinde boşluklar arayıp, bunu ortaya koyun.Önce aynı fikirde olmadığınızı söyleyin, sonra nedenini söyleyin.Savunucu olun, hiç bir zaman herhangi bir hatanızı kabul etmeyin.Ketum olun ve karşınızdakini etkileyecek bile olsa, onunla ilgili bilgiyi kendinizde tutun.Karşınızdaki kişiden uzak durun ve ona hiçbir beden temasında bulunmayın.

  91. Sayfa
  91Çalışma Başkalarıyla iletişim kurmakta zorlanan bir insanı düşünün ve en belirgin davranışlarını listeleyin.

  92. Sayfa
  92Sunumun Hazırlanmasında Yararlanılan Materyal Genel İletişim (Doç.Dr.İrfan Çağlar-Sabiha Kılıç)Genel İletişim Kavramlar ve Modeller (Hasan Tutar-Kemal Yılmaz)Sözsüz İletişim ve Beden Dili (Ersin Altıntaş-Devrim Çınar) İletişim Çatışmaları ve Empati (Ü.Dökmen). İyi Düşün Doğru Karar Ver (D.Cüceloğlu)

  93. Sayfa
  93Örnek Soru 1İletişim sürecinde hangisi temel öğelerden değildir? a) Mesaj b) İlişki c) Kanal d) Kaynak

  94. Sayfa
  94Örnek Soru 2Hangisi iletişimin özelliği değildir? a) İletişim aynen tekrar edilmez. b) İletişim dinamiktir. c) İletişim devamlıdır. d) İletişim geri alınabilir.

  95. Sayfa
  95Örnek Soru 3Mesajın anlaşılırlığına hangi soru yardımcı olmaz? a) Ne aktaracağım b) Kime aktaracağım c) Doğru zaman seçilmiş mi? d) Mesajı en ucuz şekilde nasıl gönderebilirim?

  96. Sayfa
  96Örnek Soru 4Hangisi iletişim sürecinin bir aşaması değildir? a) Yaratma b) Kotlama c) İletme d) Okuma

  97. Sayfa
  97Örnek Soru 5Hangisi sözsüz iletişimin öğelerinden değildir? a) Mesafe b) Giyim c) Bakım ve Makyaj d) Ses tonu

  98. Sayfa
  98Örnek Soru 6Aktif dinlemede hangisi yapılmaz? a) Soru sormak. b) Konuşmada geçen sözcüklerin arkasındaki duyguları anlamaya çalışmak. c) Dinler gibi gözükmek. d) Konuşmanın tamamına duyarlılık göstermek

  99. Sayfa
  99TEŞEKKÜR EDERİM.style.visibilityppt_xppt_y

İletişim Videoları

 • 3
  1 ay önce

  İletişim nedir? İletişim neden önemli?..

 • 2
  1 ay önce

  İletişim Nedir? İletişim Türleri Nelerdir?

 • 1
  1 ay önce

  İletişim Nedir ?

İletişim Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

İletişim Ek Bilgileri

 • 2
  2 yıl önce

  İletişim Nedir?
  Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
  "Cümle 1: Türklerin arasında eskiden de, şimdi de imtiyazlı bir sınıf yoktur. - Ö. Seyfettin
  Cümle 2: Mutfakta tek imtiyazlı kadın baklava hazırlayan Satı nine... - H. E. Adıvar"


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
İletişim Nedir
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)